» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
Gwcj 25, 2014, evi : ekvL 12, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 m`i I m`i `wY Drmei AvgR
32 Rbi gbvbqb c `vwLj

Lvqij Avnmvb gvwbK :
6 `dv DcRjv cwil` wbevPbi gbvbqb c Rgv `vbi kl w`b enwZevi Kzwgjv Av`k m`i I m`i `wY DcRjvq Pqvigvb, fvBm Pqvigvb I gwnjv fvBm Pqvigvb c` 32 Rb gbvbqbc `vwLj Kib| G`i ga Av`k m`i DcRjvq Pqvigvb c` 4 Rb, fvBm Pqvigvb c` 6 Rb I gwnjv fvBm Pqvigvb c` 4Rb|
 Click for Details
m`i `wY evm Pvcvq zj Qvx wbnZ
vd wicvUvi||
Kzwgjv m`i `wY DcRjvi myqvMvRxZ evm Pvcvq cv_wgK we`vjqi 3q kYxi GK Qvx wbnZ nqQ| enwZevi ejv mvqv 10Uvi w`K myqvMvRx evRvi G `yNUbv NU|
gqbvgwZ nvBIq _vbv cywjki mvRU Avbvqvi nvmb Rvbvb,myqvMvRx Mvgi Ave`yj nvwjgi gq Avqkv Avvi (8) ivv cvivcvii mgq Kzwgjv _K dbxMvgx hgybv mvwfmi GKwU evm ZvK Pvcv `q|
 Click for Details
eywoPsq wmGbwR AUvwiv gvUi mvBKj Pvii `yB m`m AvUK
eywoPs cwZwbwa||
MZ eyaevi ivZ Kzwgjvi eywoPs DcRjvi wkgvBjLvov MvgwZ b`x exR GjvKv w`q PvivB GKwU wm Gb wR I GKwU gvUi mvBKj wbq hvIqvi mgq vbxq jvKRb wRjvbx I nvwee bvgi Avt Rjv wmGbwR I nvv Pvi Pi `yB m`mK AvUK Ki MYavjvB `q| MZKvj mKvj vbxq jvKRb AvUK 2 PviK wm Gb wR I gvUi mvBKj mn eywoPs _vbv cywjk mvc` Ki|
 Click for Details
nvRxM DcRjv ^v Kgc wbgvbi Lvevi mieivni AwfhvM
mvBdzj Bmjvg, nvRxM||
nvRxM DcRjv ^v Kgci ivMx`i Rb wbavwiZ Lvevii ZvwjKv _vKjI KZc cwZw`b mieivn Kiv nq wbg gvbi Lvevi| nvRxM DcRjv ^v KgcwUK aiv nq _vK| 50 khvi ^v KgcwU wbq BwZc~e avivevwnK msev` cKvk Kiv nq _vKjI AvZ KviY mw`K KD bRi `qwb|
 Click for Details
Pvu`cyi cjx we`yr mwgwZi wej gvmvbRvi Dci nvgjv
mvBdzj Bmjvg, nvRxM||
Pvu`cyi cjx we`yr mwgwZi wej gvmvbRvii Dci nvgjv Pvjvbv nqQ| MZKvj 24 Gwcj enwZevi `ycyi 12Uvq nvRxM cimfvi 12bs IqvW ivzbxg~ov AvivLvj gvdv evwoi gvdv Pvu`cyi cjx we`yr mwgwZi wej gvmvbRvi LvKb wgqvi Dci AZwKZ nvgjv Pvjvq| NUbvi weeiY Rvbv hvq, eov Rjvi mvbvZjv DcRjvi qvKzqv Mvgi MvjvgRvii Qj LvKb wgqv(30) Pvu`cyi cjx we`yZ KgiZ|
 Click for Details
bexbMi msNl AvnZ-10
bexbMi cwZwbwa||
bexbMi DcRjvi wRb`cyi evRvi MZKvj mKvj c~e kZvi Ri ai Avj-Avwgb Gi mv_ mvbvDjvi K_v KvUvKvwU nq| K_v KvUvKvwUi GK chvq msNl Dfq Mci 10 Rb AvnZ nq| mvbvDjvn& (22), Avj gvgyb (35), Aveyj nvmvb wkgyj (40), wicb (40) K bexbMi nvmcvZvj Ges iZi AvnZ Avj-AvwgbK AvkvRbK Aevq Kzwgjvq ciY Kiv nq|
 Click for Details
bexbMi gvgvi jvwVi AvNvZ fvMbx Lyb
bexbMi cwZwbwa||
evYevwoqvi bexbMi DcRjvi wRb`cyi BDwbqbi ewjevox Mvg MZKvj `ycyi gvgvi AvNvZ fvMbx Lyb nqQ| G NUbvi ci GjvKvevmx NvZK gvgvK AvUK Ki cywjk `q| cywjk jvk Dvi Ki Rjv gM ciY Ki| Rvbv hvq, ewjevwo Mvgi cevmx wMqvm Dwχbi x `yB mvbi Rbbx ggZv eMg jx (25) `ycyi evwoZ KvR Kivi mgq Zvi gvgv gyiv`bMi DcRjvi iqvPvjv Mvgi nvwbd wgqv(45) cQb _K KvVi UzKiv w`q AvNvZ Kij iZi AvnZ nq|
 Click for Details
wevb I chywi gvagB eezi ^ci mvbvi evsjv Mov me-wevb I chyw cwZgx gvmygyi ingvb gvmy`, Pvw`bv||
Pvw`bv DcRjv cwil` wgjbvqZb enwZevi `yycyi vbxq fve DvweZ jvMmB chywi cևqvM I mcmviY kxlK mwgbvi cavb AwZw_i eZvq evsjv`k miKvii wevb I chyw cwZgx cwZ Bqvwdm Imgvb ejb, DbZ weki gZ G`k wevb I chywi gvagB RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvb Gi ^ci mvbvi evsjv Mov me ne| Click for Details
`wevi miKvwi Lvj `Lj Ki hyejxM bZvi gvKU wbgvY
vd wicvUvi||
`wevi miKvwi Lvm LwZqvbfz Lvj `Lj Ki vbxq GK hyejxM bZv gvKU wbgvY Ki hvQb| GZ elvKvj cvwb cevn I b PjvPj cwZeKZv mw ne ej vbxqiv AwfhvM KiQb| LuvR wbq Rvbv hvq, `wevi DcRjvi GMviMvg evRvii cvk gyMmvBi gRvi 1043 `vM miKvwi Lvj `Lj Ki vbxq hyejxM bZv I evRvi KwgwUi mfvcwZ mwdKzj Bmjvg 5g Zjv gvKU wbgvY Ki hvQb|
 Click for Details
Avmb Kzwgjv Av`k m`i DcRjv wbevPb wmwU gqi mgw_Z cv_x`i gbvbqb `vwLj
gvt ZwiKzj Bmjvg ZiY||
MZKvj mKvj 10Uvq Kzwgjv wbevPb Awdm wiUvwbs Awdmvi gvt ivk`yj Bmjvgi wbKU Kzwgjv wmwU gqi gvt gwbij nK mvz mgw_Z cv_xiv gbvbqb c`vb Kib| DcRjv Pqvigvb cv_x Ave`yi iDd Payix dviK, fvBm Pqvigvb cv_x gvt bex bIqvR, gwnjv fvBm Pqvigvb cv_x dvZnv eMg wecex gbvbqbc Rgv `b|
 Click for Details
KvbvWvq eYvX ekvLx gjv, AvjvPbv I gbv mvswZK Abyvb
evsjv beel 1421 Dcj evsjv`k nwiUR G B_wbK mvmvBwU Ae AvjevUv AvqvwRZ eYvX ekvLx gjv, GK AvjvPbv I gbv mvswZK Abyvb KvbvWvi GWgUb wmwUi wcRU wfD nj weKj _K ivZ evivUv Aew` bvix-cyil I wk wKkvi`i Xj bg Gm wQjv| wQjv DjLhvM msLK KvbvWxqvb`i DcwwZ, wQjv KvbvWv miKvi cavb _K i Ki cv`wkK miKvii wcwgqvi, xKvi, AvBb cwil` m`me` I GK gqii fQv Rvwbq Abyvbi mdjZv Kvgbv| Click for Details
nhiZ wmxK AvKei I bex cg
MvRx gynv` Rvnvxi Avjg Rvwei :
nhiZ Avey eKi wmxK (ivt) mB gnvb ewZ, whwb Bmjvgi BwZnvm gnvb vbKZv wnme ^Yvi hvi bvg wjwce AvQ Ges _vKe| Bmjvgi cPvi cmvi RvbevwR iL whwb wbijm mev w`q mviv Rxeb cwikg KiQb| Bmjvg Mnb I whwb AMMY| evjKvj, heb Kvj, eKvj Ggb wK Kei Rxeb I whwb ivngvZzwjj Avjvgxbi m jvf ab|
 Click for Details
Kzwgjvq wmwfj mvRbi fzqv Wvvi weivax Awfhvb AevnZ
wPIovi avoKivq gWvY WvqvMbwK mUvi e

vd wicvUvi||
Kzwgjvi wmwfj mvRb Kvhvjqi fzqv Wvvi weivax Awfhvb AevnZ iqQ| MZKvj wmwfj mvRb Wv. gv: gywReyi ingvbi bZZ cwi`kb wUgi AbZg m`m WcywU wmwfj mvRb I Rjv weGgGi mvaviY mv`K AvjnvR Wv. gvnv` AvwRRyi ingvb wmwKx Ges mvRvix wekl Wv. gv: kwdKzj AvRg Payix Mvcb Leii wfwˇZ wPIovi cZ Aj avoKivq gWvY WvqvMbwK mUvi AvKwK Awfhvb Pvjvb|
 Click for Details
evYcvovq MvuRv Dvi
wewfb gvgjvq gv`vmv wkKmn MdZvi 3

gwZDi ingvb njvj, evYcvov||
evYcvov _vbv cywjk Mvcb msev`i wfwˇZ MuvRvmn GK hyeK I Ab gvgjvq GKRb gv`vmv wkKmn gvU wZbRbK AvUK Ki Kzwgjv Rj nvRZ cvwVqQ| _vbv m~ Rvbv hvq, MZ eyaevi `ycyi _vbvi GmAvB myRb P` cvj I mxq dvm DcRjvi eoaywkqv f~Bqv evwoi mvgb cvKv ivvi Dci w`q GKwU kwcs eM wbq GK hyeK nuU hvevi mgq ZvK m`n nj Zvi MwZiva Ki|
 Click for Details
evYcvovq cjx we`yZi Aea mshvMKvix`i vggvY Av`vjZ Rwigvbv
gwZDi ingvb njvj, evYcvov||
Aea mshvMi KviY vggvY Av`vjZ evYcvov cjx we`yr mwgwZ 16 nvRvi UvKv Rwigvbv Av`vq Ki we`yr mshvM wewQb Ki `b| cjx we`yr Awdm m~ Rvbv hvq, MZKvj w`bevcx DcRjvi wewfb GjvKvq Aea we`yr mshvM wewQb Kivi Rb vggvY Av`vjZ cwiPvjbv Kiv nq|
 Click for Details
B`vbwkqv _K wkvi Dci cwkY wbq Avmvq wejvj nvmb PqvigvbK dzjj fQv
eywoPs cwZwbwa|| Kzwgjvi eywoPs DcRjvi lvjbj BDwbqbi Pqvigvb wejvj nvmb B`vbwkqv _K wkvi Dci 7w`bi cwkY wbq MZ 22 Gwcj Gm cuQb| wZwb MZ 15 Gwcj ivZ evsjv`k _K B`vbwkqv Mgb Kib| mLvb wZwbmn evsjv`k _K 28Rb Pqvigvb G cwkYi Rb hvb| GKgv wejvj nvmb Pqvigvb Kywgjv Rjv _K G cwkY MnY Kib| Click for Details
GLb _K webvg~j ne wmRvwiqvb Acvikb
PMvg DcRjv ^v Kgc Riix cm~wZ mevi Dvab

vd wicvUvi||
MZKvj mKvj PMvg DcRjv ^v Kgc BgviRx AeUixK Kqvi (Riix cm~wZ mevi) Dvab Kib Kzwgjvi wmwfj mvRb Wv. gv: gywReyi ingvb| GB mevi dj `wi` Amnvq MfeZx ivMxiv miKvix nvmcvZvj webvg~j wmRvwiqvb Acvikb KivZ cvieb|
 Click for Details
gbvniM BDwbqb AvIqvgxjxMi mveK mfvcwZ Avjxg Djv Avi bB
Ave`yi ingvb, gbvniM ||
gbvniM DcRjvi Sjg `wY BDwbqb AvIqvgxjxMi mveK mfvcwZ gv. Avwjg Djv g^vi (60) Avi bB| eyaevi weKj 5 Uvi w`K Zvi wbR evwo DcRjvi bvqvcvov Mvg BKvj Kib (Bbv wjjvwntivwRDb)| cwievi m~ Rvbv MQ, wZwb `xNw`b _K Kvvi ivM Avv wQjb|
 Click for Details
Pvu`cyii AwaKvsk wPwKrmK Jla Kvvwbi DcUvKb ALvZ Jlai cmvBe Ki
K Gg gvmy` t Pvu`cyii AwaKvsk miKvwi-emiKvwi nvmcvZvji wPwKrmK Jla Kvvwbi wicևRUwUf`i DcXKb cq ALvZ Jla Kvvwbi APj Jla jvI cmvBe Ki ej AwfhvM DVQ| Avi Gme AwfhvKvix`i ga ekxi fvMB eo eo Jla Kvvbxi wicևRUwUf|
miRwgb i Pvu`cyi knii miKvwi I wewfb emiKvwi nvmcvZvj, WvqvMbwK mUvi, Wvvi`i P^vi Nyi `Lv MQ, cwZwU cwZvbB mKvj _K wewfb Jla Kvvwbi mjm wicևRUwUf`i gnov i Ki|
 Click for Details
cyivYevRvi vggvb Av`vjZi Awfhvb Pvwjq 1k 20 KwR wbwl cwjw_b Dvi
AvwkK web iwng t Puv`cyi cwiek msib Awa`߇ii Aaxb knii cyivYevRvii 3wU cwZvb wbwl cwjw_b weq Kivq cvq 13 nvRvi UvKv Rwigvbv Av`vq KiQ vggvb Av`vjZ| Ges wZbwU eemv cwZvb _K cvq 1k 20 KwR wbwl cwjw_b Dvi Ki Puv`cyi cwiek Awaa߇ii K` bqv nq| MZKvj weKj 4Uvq Puv`cyii c_g kYxi gvwRU gvt ivRxe Avnmvb I Puv`cyi cwiek Awa`߇ii mnKvix cwiPvjK gvt Aviwdb ev`ji bZZ Ges Puv`cyi gWj _vbvi cywjki mnhvwMZvq G vggvb Awfhvb cwiPvwjZ nq| Click for Details
gZje AvUK 3 Bqvev meKKvix`i wewfb gqv` mvRv
gvndzR gwjK t gZje `wY Bqvevmn AvUK 3 meKKvixK wewfb gqv` mvRv c`vb KiQb vggvb Av`vjZ| MZKvj enwZevi DcRjv wbevnx KgKZvi mfvK vggvb Av`vjZ ewmq Bqvev mebKvix gv. wcUz mI`vMi (26) 3 gvm I mvvg nvmb (25) I gv. mRj (21) 1 gvm Ki webvkg Kviv`i ivq cavb Kib wbevnx gvwRU I DcRjv wbevnx KgKZv mwdKzj Bmjvg| Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.