» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
gvP 07, 2013, enwZevi : dvyb 23, 1419 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 UvbUvb DRbvq Kzwgjvq weGbwci
mKvj-mܨv niZvj cvjb
vd wicvUvi :
`kevcx gjevii weGbwci niZvji mgq AvIqvgxjxM-weGbwci msNli NUbvi cwZev` aygv Kzwgjv gnvbMi GjvKvq WvKv Rjv weGbwci niZvj eyaevi KKUj weviYmn `yB ci evcK DRbvi ga w`q cvwjZ nqQ| niZvji c-wec Aevb I wevf wgwQjK wNi eyaevi Kzwgjv knii cvYK` Kvw`icvo evcK cywjk I ive gvZvqb Kiv nq|
 Click for Details
Kzwgjvq AevwRi NUbvq weGbwci wei 2gvgjv!
Gg GBP mvnvM
gjevi `ycyi weGbwci WvKv niZvj PjvKvj Kzwgjvq AevwRi NUbvq eyaevi wewfb wgwWqvq mwP cwZe`b cKvwkZ nq| GZ Kzwgjvmn me Zvjcvo PjQ| gjevi ivZ cywjk ev`x nq GNUbvq AvZbvgv 180 _K 200 Rb weGbwc bZv-Kgxi wei Kzwgjv KvZqvjx gWj _vbvq gvgjv `vqi Ki|
 Click for Details
ivRbwZK mwnsmZvq Kzwgjvi wQbg~j
eemvqx`i gvbeZi Rxeb-hvcb
gnmxb Kwei||
D ivRbwZK Kgm~wPi KviY wecvK coQ bMixi wQbg~j eemvqxiv| MZ KqKw`b ai ivRbwZK mwnsmZvq wbR`i eemv wUq wbqQb Zviv| dj cwievi wbq gvbeZi Rxeb hvcb KiQb Gme y` eemvqxiv| GgbwUB Rvbvjb fyfvMx KqKRb| `ki Pjgvb ivRbwZK cwiwwZi KviY mviv`ki bvq mwZ Kzwgjvi ivRbwZK gvVI D nq DV|
 Click for Details
7 gvP KviAvb ZjvIqvZ KiwQjb Kzwgjvi Rvjvj Avng`
bvwmi Dwb Payix
RvwZi RbK eez kL gywReyi ingvbi 7 gvPi HwZnvwmK fvlYi c~e KviAvb ZjvIqvZ KiwQjb mveK MY cwil` m`m Kzwgjvi jvKmvg DcRjvi gig AvjnvR Rvjvj Avng`|
wewk ivRbxwZwe` I gywhyi AbZg msMVK AvjnvR Rvjvj Avng` wQjb RvwZi RbKi Nwb mnPi|
jvKmvgi cexY mvsevw`K I fvlv mwbK Ave`yj Rwjj Rvbvb, gig Rvjvj Avng`i mdi mx nq Avgiv Ub hvM XvKv iBmKvm gq`vb hvB|
 Click for Details
msLvjNy`i wbhvZbi cwZev`
AvR Kzwgjvq cwZev` mgvek
vd wicvUvi||
mcwZ mviv`k msLvjNy`i Dci wbhvZbi cwZev` K`xq KwgwUi Kgm~wPi Ask wnme AvR enwZevi weKj 4Uvq Kzwgjv gnvbMixi Kvw`icvo c~evjx Pˡi wevf wgwQj I cwZev` mgvek AbywZ ne|
IB wevf wgwQj I cwZev` mgvek mdj KiZ evsjv`k wn`y-e-wLvY HK cwil`, evsjv`k c~Rv D`&hvcb cwil`, evsjv`k Qv-hye-HK cwil` Kzwgjv Rjv I gnvbMi kvLvi mKj bZv-Kgxmn RvwZ-eY-ag wbwekl meii RbMYK wbavwiZ mgq DcwZ _vKvi Avnevb Rvbvb bZe`|
 Click for Details
xK wcwUq nZv
Igi dviK wgqvRx, wZZvm||
`vD`Kvw` DcRjv BwjqUM Di BDwbqbi KwjhvM Mvg gv`K eemvqx Avjx wgqv (30) Zvi xK hZzKi Rb wcwUq nZvi AwfhvM cvIqv MQ| NUbvwU avgv Pvcv `Iqvi Rb vbxq MYgvb ew I BDwc m`mi Pv e_ nq| Mixcyi cywjk duvwoi BbPvR Gm.AvB Avmv` AvR eyaevi mܨvq `yB mvbi Rbbx Mnea~ iwngv Avvi (22) Gi jvk Dvi KiQ|
 Click for Details
ivbxi evRviK fRvj I ivmvqwbK
`e wgkb gy ivLvi AxKvi
MZKvj ivbxi evRvi Lv` fRvj I ivmvqwbK `e wgkb I Rb^vi gwK cwZiva K AvqvwRZ KwgDwbwU mgvek eemvqxiv ivbxi evRviK fRvj I ivmvqwbK `e ev wel wgkb gy ivLvi AxKvi Kib| Zviv kvKmewR, djg~j, gvQ BZvw` Lv``e Kvb AevqB digvwjb ev ivmvqwbK `e wgkb Kieb bv ej cwZkwZ `b| Click for Details
miKvi msLvjNy`i Dci nvgjv Ki
weGbwc I RvgvqvZK `vlvic KiQ
Puv`cyi Rjv weGbwci mgvek eiv

vd wicvUvi t ZZveavqK miKvii `vex, MYnZv I cywjwk wbhvZbi cwZev` MZKvj eyaevi weKj Puv`cyi Rjv weGbwci wevf mgvek AbywZ nqQ| Rjv weGbwci Kvhvjq wevf mgvek Rjv weGbwci mn-mfvcwZ AvjnvR Avyj nvwg` gvvii mfvcwZZ Ges Rjv weGbwci hyM-mvaviY mv`K Avvi nvmb gvwSi cwiPvjbvq ee ivLb, Rjv weGbwci mn-mfvcwZ I kni weGbwci mfvcwZ AvW. mwjg Djvn mwjg, mn-mfvcwZ kixd gvnv` BDbyQ, m`i DcRjv weGbwci mn-mfvcwZ AvW. RvwKi nvmb dqmvj, Rjv weGbwci `i mv`K gvneye Avbvqvi evejy, hye-welqK mv`K di`m Avjg evey, Rjv AvBbRxex mwgwZi mvaviY mv`K AvW. Kvgvj Dwb Avng`, Rjv hye`ji mvaviY mv`K AvdRvj nvmb, Rjv Qv`ji mfvcwZ gvwbKzi ingvb gvwbK, mvsMVwbK mv`K dqmvj MvRx evnvi, kni hye`ji hyM-AvnevqK kvnbyi ecvix kvby, `xb gvnv` wRjy, m`i DcRjv hye`ji hyM-AvnevqK gv. mivqvi Avjx|
 Click for Details
Mwicyi evRvi AwMKv evcK qwZ
wZZvm, cwZwbwa||
gjevi w`evMZ ivZ `vD`Kvw` DcRjvi Mwicyi evRvi AwMKv NUj 3wU `vKvbi 35jvL UvKvi gvjvgvj cyo QvB nq hvq| Mixcyi cywjk dvwoi BbPvR gvt Avmv` wgqv I eemvqxiv Rvbvq, Mfxi ivZ Mixcyi evRvii fvB fvB GUvicvBR `vKvb _K we`yZi kUmvwKU Avb jvMj G evRvii Ave`yj Mdzi, gwReyi ingvb I wmivRyj Bmjvmgi mwbUvwi I UvBjmi `vKvb cyo QvB nq hvq|
 Click for Details
kvnivwZ Mjvq duvm jvwMq hyeKi AvZnZv
gvt Rvgvj nvmb kvnivw (Puv`cyi) cwZwbwa t kvnivwZ Mjvq duvm jvwMq GK hyeK AvZnZv KiQ| cywjk m~ Rvbvq,MZKvj eyaevi ejv 12Uvq m~Pxcvov (Dt) BDwci `KvgZv Mvgi m`vi evwoi Aveyj Kvjvgi cy jyrdzi ingvb mvnj (25) Zuvi wbR emZNii Avovi mv_ Mjvq duvm jvwMq AvZnZv Ki| Click for Details
cYe gyLvwRi mdi : cZvkv I cvw
W. ZviK kvgmyi ingvb : fviZi ivcwZ cYe gyLvwR evsjv`k mdi Ki Mjb| bvbv KviY GB mdii iZ iqQ| 39 eQi ci GKRb fviZxq ivcwZ evsjv`k Gjb Ges wZwb GKRb evOvwj GUv wbtm`n Avgv`i Rb Avb`i welq| wK Zvi PqI Avgvi KvQ ewk iZc~Y nQ Zvi wKQy wKQy ee Ges mgmv mgvavb Zvi AvwiKZv| Click for Details
msKU wkv
gvt gywReyi ingvb : GmGmwm cixvi gZv GKwU eo cvewjK cixv hfve evievi cQvbv nQ, Zv Kvb DbZ `k nq wK-bv m`n iqQ| A_P Avgv`i `k GgbwU hb ^vfvweK NUbvq cwiYZ nqQ| hw`I cixv wcwQq `qvK KvbfveB ^vfvweK NUbv ejv hvq bv| cixv cwiPvjbv wbq AwbqZv I AwwZkxj cwiwwZi mw njB Kej Zv wcwQq w`Z nq| Click for Details
nvoi qivM
W. RvwKqv eMg :
nvoi AmyL AwIcviwmm| GB AmyL Avv`i nvoi NbZ Kg hvq, i gZv Gi ga AmsL wQ` `Lv `q Ges AbKUvB `yej I fyi nq IV| wekl Ki Avv`i Di, gi` ev Kwi nvo mnRB fO hvIqvi ceYZv `Lv `q| GB fyiZv GKRbK GZUvB cy Ki ZzjZ cvi h, Abi mvnvh Qvov bovPovI Ame nq DVZ cvi|
 Click for Details
evYcvovq Ijvgv gvkvqL`i AvjvPbv mfv
gwZDi ingvb njvj|| MZKvj 6 eyaevi mKvj 11Uvq evYcvov DcRjv ckvmb I BmjvwgK dvDkbi D`vM DcRjv cwil` Pqvigvbi mjb K DcRjv wbevnx KgKZv gvnv` AvwRRyi ingvbi mfvcwZZ bivRi wei kvwi c DcRjvi wewfb BDwbqbi wewfb Mvgi Ijvgv gvkvqL`i wbq GK AvjvPbv mfv AbywZ nq| Click for Details
bvjKvU weGbwci wevf wgwQj
bvjKvU cwZwbwa||
we Gb wci K`xq Kgm~wPi Ask wnme MZKvj eyaevi XvKvq wevf wgwQj PjvKvj we Gb wc K`xq bZv-Kgx`i Dci cywjki wjelY I MZ gjevi Kzwgjvq we Gb wci WvKv niZvj PjvKvjxb Kzwgjv Rjv we Gb wci bZvKgx`i Dci wjelY, `jxq Awdm fvO&Pzii cwZev` Ges AvRKi niZvji mg_b MZKvj eyaevi bvjKvU DcRjv we Gb wci mvaviY mv`K AavcK byijvn gRyg`vii bZZ DcRjvi HKe we Gb wc, hye`j, Qv`j `dvq-`dvq wevf wgwQj ei Ki|
 Click for Details
miKvi msLvjNy`i Dci nvgjv Ki
weGbwc I RvgvqvZK `vlvic KiQ
Puv`cyi Rjv weGbwci mgvek eiv

vd wicvUvi t ZZveavqK miKvii `vex, MYnZv I cywjwk wbhvZbi cwZev` MZKvj eyaevi weKj Puv`cyi Rjv weGbwci wevf mgvek AbywZ nqQ| Rjv weGbwci Kvhvjq wevf mgvek Rjv weGbwci mn-mfvcwZ AvjnvR Avyj nvwg` gvvii mfvcwZZ Ges Rjv weGbwci hyM-mvaviY mv`K Avvi nvmb gvwSi cwiPvjbvq ee ivLb, Rjv weGbwci mn-mfvcwZ I kni weGbwci mfvcwZ AvW. mwjg Djvn mwjg, mn-mfvcwZ kixd gvnv` BDbyQ, m`i DcRjv weGbwci mn-mfvcwZ AvW. RvwKi nvmb dqmvj, Rjv weGbwci `i mv`K gvneye Avbvqvi evejy, hye-welqK mv`K di`m Avjg evey, Rjv AvBbRxex mwgwZi mvaviY mv`K AvW. Kvgvj Dwb Avng`, Rjv hye`ji mvaviY mv`K AvdRvj nvmb, Rjv Qv`ji mfvcwZ gvwbKzi ingvb gvwbK, mvsMVwbK mv`K dqmvj MvRx evnvi, kni hye`ji hyM-AvnevqK kvnbyi ecvix kvby, `xb gvnv` wRjy, m`i DcRjv hye`ji hyM-AvnevqK gv. mivqvi Avjx|
 Click for Details
Pvu`cyi weGbwci 15k bZvKgxi wei gvgjv
vd wicvUvi t Pvu`cyi weGbwci 15k bZvKgxi wei gvgjv KiQ cywjk| MZ gjevi ivZ 11Uvq weGbwci wgwQj KKUj weviY I cywjki Mvwo fvsPyii NUbvq G gvgjv Kiv nq| Pvu`cyi gWj _vbvi Dc-cwi`kK (GmAvB) gv. Rwni Avng` ev`x nq-Rjv weGbwci 36 Rbi bvg DjL Ki AvZ AviI 15k bZvKgxi wei gvgjvwU `vqi Kib| Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.