Rvbyqvwi 31, 2010, iweevi : gvN 18, 1416

XvKv-PMvg gnvmoKi Kzwgjv Aski wdwjskbjvZ Awbqg

Kzwgjv Di cwZwbwa n

Zji `e gyji evRvi fRvj Zj IRb Kg `Iqv Ges ckvmbi bRi `vixi Afve XvKv-PUMvg gnvmoKi Kzwgjv Aski wdwjs kb jvZ PjQ cKvk RvPzwi| Gme kb Avc` Kvjxb wbivcv eev bB, GQvov Zji Rb wbgvY Kiv UvswK wbq iqQ bvbv ck| GQvovI gnvmoKi AwaKvsk wdwjskb ewi cvwb I gqjv cևek Ki Zji fzMf UvswKZ| vbxq ckvmb Gme evcvi Kvb c`c MnY bv Kivi dj wdwjs kb _K Zj Kbvi ci mnR b nQ Ggb AwfhvM Mvwoi kZ kZ PvjK`i |

Kzwgjvi Pvw`bv DcRjv RvwKi nvmb Rvbvb, evemvqxiv AwaK gybvdvi Avkvq fRvj Zj I IRb Kg w`Q| KzUz^cyi GjvKvi 4wU UvK Mvwoi gvwjK kvnAvjg Rvbvb, ckvmbK evievi Rvbvbvi ciI Kvb KvhKi c`c bv bIqvi dj wdwjskb jv BQgZ cZviYv Pvwjq AvmQ | evm I gUi mvBKj PvjK`i AwfhvM kb jvZ IRb Kgmn cUvj wWRj wgkb, Ges AKUb cvwb wgkb `Iqv nQ| Zviv Rvbvb bZzb Kbv evm I gUi mvBKj ay fRvj cUvji KviY Mvoxi cvUm evievi e`j KiZ nQ| Z_gZ MZ mޤ^i gvm vggvY Av`vjZ GK Awfhvb Pvwjq Pvw`bvi 2wU wdwjskb

wewfb Awbqg bM` Rwigvbv Av`vq Ki| G `ywU wdwjs kb nQ gvavBqv K, Avjx wdwjskb, KzUz^cyi LvjK wdwjskb| wK XvKv-PUMvg gnvmoKi cvk ay Kzwgjv Ask iqQ 40wUiI ewk wdwjs kb| GjvZ wbqwgZ Awfhvb bv Pvjvbvi KviY cwZwbqZ G cZviYv Pvwjq hvQ | Ze gnvmoK PjvPjiZ evm-UvK I gvUimvBKj Pvj`i `vwe XvKv-PUMvg gnvmoKi cvki wdwjs kbjvZ gvm KgKi njI GKevi Ki Awfhvb cwiPvjbv Kivi `vwe RvwbqQb|

5k UvKv Pzwii AwfhvM MncwiPvwiKv Lyb

Igi dviK wgqvRx, wZZvm n

5k UvKv Pzwii AwfhvM wZZvm DcRjvi `t bvivbw`qv Mvgi gvnv` Avjxi Kbv Kzgwb (13) Lyb nq|

cywjk m~ Rvbv hvq Kzgwb 3 eQi hver gyiv`bMi DcRjvi cuvP cyKzwiqvi Mvgi cevmx dqR Djvn Gi evwoZ wSqi KvR KiZ| MZ 27 Rvbyqvwi eyaevi dqRDjvn x jvqjvb~ii 5k UvKv Lvqv Mj D jvqjvi I Zvi cy kvgxg KgwbK e`oK cUvq |

Kgwbi kvixwiK Aevi AebwZ NUj jvqjvb~i ZvK vbxq Mixcyi nvmcvZvj wbq Mj KZeiZ Wvvi ZvK gZ ej NvlYv Ki| Aevi eMwZK `L kvgxg cvwjq MjI RbmvaviY jvqjvb~iK AvUK Ki cywjk mvc` Ki| cywjk jvqjvb~iK wRvmvev` Kij m KzgwbK kvixwiK fve wbhvZbi K_v ^xKvi Ki| cywjk Rvbvq Kzgwbi `n wewfb vb AvNvZi wP iqQ| jvk gqbv Z`-i Rb Kzwgjvq ciY Ges _vbvq Lybi gvgjv nqQ|

wZZvmi cjx _K cwiZ A Dvi

wZZvm cwZwbwa n

MZKvj kwbevi wZZvm DcRjvi mvZvwb BDwbqbi eviKzwbqv Mvg _K cwiZv Aevq GKwU `kxq Aevq cvBcMvb Dvi KiQ wZZvm _vbvi cywjk|

wZZvm _vbvi Iwm gvt Aveyj dqmvj Rvbvb, mvZvwb BDwbqbi eviKzwbqv Mvg Rvnvxi c I gvgyb c ga Rwg msv- weivai Ri ai msNli Lei cq wZZvm _vbvi

cywjk NUbvj QyU hvq| cywjki DcwwZ Ui cq Dfq c cvwjq hvq| ci wZZvm _vbi Iwm gvt Aveyj dqmvj iv-vi cvk _K cwiZv Aevq GKwU `kxq cvBcMvb Dvi Ki|

Kzwgjvq we`yr kwgKjxM mgvek

MZKvj Rvvwjqv we`yr feb cvY we`yr Dbqb evWi AvMvgx 11 deqvwi wmweG wbevPb Dcj Kzwgjv Rvb wfwK wekvj kwgK mgvek AbywZ nq| mfvq mfvcwZZ Kib Gg G KvBqyg| mfvq cvi KviAvb ZjvIqvZ Kib we`yr Dbqb evW Rvvwjqv gmwR`i ck Cgvg nhiZ gvIjvbv kvnAvjg Avj Kv`ix| mfvq RvZxq kwgK jxM 1902 Gi cwZv _K h mKj

bZe` gZzeiY KiQb Zvu`i ini gvMdivZ Kvgbv Ki kvK c֯-ve Kiv nq| K`xq bZe`K Rvbi bZe` dzji gvjv w`q eiY Kib| mfvq wewfb Rjvi bZe`K cwiPq Kwiq `qv nq| mfvq ee ivLb msMVbi K`xq mfvcwZ cLvZ kwgK bZv Rwnij Bmjvg Payix , K`xq KwgwUi msMvgx mvaviY mv`K exi gywhvv gvt AvjvDwb wgqv| K`xq bZv mq` wmivR Avjx, P`b Kzgvi Ps`vi, dwi`yj Bmjvg, MvRx AvwRRyi ingvb, Ave`yj gwgb, AvjgMxi nvmb, mq` Avkvdzj Bmjvg, AvjnvR gvt wQwKzi ingvb cgyL|

mfvq ^vMZ ee ivLb kwgK bZv gvt nvwbd gRyg`vi| mfvq K`xq bZe` we`yr Dbqb evWK Kvvbx Kiv Ges we`yr Dbqb evWi Ask cjx we`yZ n-v-i e Kivi j Avmb wmweG wbevPb mvBKj gvKvq fvU w`q Rqhy Kivi Avnevb Rvbvb| mfv cwiPvjbv Kib kwgK bZv gvt gvwbK wgqv L`Kvi Ges kvLvIqvr Djvn| cm wew|

gZjei kZ eQii Kvgvi wk wejywi c_

gZje cwZwbwa n

gZje `wY DcRjvi kZ eQi ai h AmvaviY kgi dj Kvgvi wk ai iLwQj evqvwjqv evwoi KgKviiv| Zv AvR nvivZ emQ| cևqvRbxq ccvlKZv cj Zv`i wk RvZxq ivwbi GKwU wekl Ae`vb ivLZ cvi ej gb Kib gZjei KgKvie`|

Rvbv hvq, gZje `wY DcRjvi wewfb nvU evRvi KqK eQi AvMI wQj Kvgvi wki Zwi wbZ cևqvRbxq wRwbm c| nvUi w`bjvZ evRvii kl cv-, ivZ 9 Uv ch- Kivwmb Zji evwZ Rvwjq Zviv wew KiZ KvuwP, ewU `v, Kv`vj, Kzovj, mvej, Qwb, Qviv, PvKymn wewfb cKvi Kvgvi wk Zwi `e| wK Zv AvR Avi Zgb PvL co bv|

G evcvi K_v nq KgKvi wkx wbZvB KgKvii mv_| wZwb ejb, Avgvi evc `v`v P cyil G KvR KiQ| wK miKvii KvQ _K cևqvRbxq Kvb mnhvwMZv cvbwb| AvwgI eski HwZn ai ivLvi Rb G KvR Qvwowb|

wZwb ejb, miKvi hw` cևqvRbxq mnhvwMZv Ki Zvnj Avgiv jvnv w`q AbK wKQz Zwi KiZ cviZvg| ZvB mPZb gnj gb Kib mviv `ki bvq gZjei Kvgvi wkK wUwKq ivLvi Rb miKvii mnhvwMZv cևqvRb|

`wevi ci feb GLb ayB bvggv

mvBdzj Bmjvg gvmyg n

`wevi Pvi`jxq RvU miKvii Avgj mveK mvsm` Bwwbqvi gyij Avnmvb gyx KZK KvwU UvKv eq wbwgZ ci febwU GLb Avi eenvi nQ bv| Zvi cwieZ cimfvi `vwiK Kvhg PjQ `wevi ci GjvKvi GKgv gvR`v Avnmvb gyx ci MY cvVvMvi feb| GZ `wevii QvQvx I mvwnZgbv

ewiv cvVvMvi em eB I cwKv covi myhvM cvQ bv| mveK mvsm` gyij Avnmvb gyx GK mvvrKvi mvsevw`K`i Lye Avci mv_ ejb, `wevii MYgvbyli Rb wP-v Ki gbylZeva RvMZ I g~jeva mwi j AaKvwU UvKv eq gvR`v Avnmvb gyx ci MY cvVvMvi KiwQjvg| wK `ytLi welq eZgvb cimfvi Kvhvjqi bvg GB cvVvMviwU e Ki MYgvbyli gbylZ weKvki c_ e Ki w`qQ| miRwgb wMq `Lv hvq, cimfv Kvhvjq cZvKv DoQ wK Kvb `vwiK Kvhg bB| hvi dj cvVvMvii Avmevec I eB mg~n b nq hvQ|

evYcvovq MdZvi 2

gwZDi ingvb njvj, evYcvov n

Kzwgjvi evYcvov _vbv cywjk Mvcb msev`i wfwˇZ evi fviivZ Pv`jv Mvg _K 2RbK MdZvi KiQ|

RvbvMQ, Pv`jv Pii cv_i Mvgi gZ Avt mvjKi Qj gvt mq` Avjx ( 37) GKB Mvgi gZ `vby wgqvi Qj mwjg wgqv (25) K MdZvi Ki Zv`i wei GKB GjvKvi ev`j wgqv ev`x nq evYcvov _vbvq gvivgvwii gvgjv `vqi Kib|

KPzqv grm nvPvwiZ PjQ QvMj cvjb

Gg.mvBdzj wgRvb n

AhZ Aenjvq AKRy nq coQ Pvu`cyii KPzqv miKvwi grm Lvgvi| `xNw`b ai GB LvgviwU e nq co iqQ| dj wekvj G Lvgvi gvQi cvbvI Drcv`b Kiv nq bv| RbMYK grm Pvl Dy KiY,eKvi hyeK`i cwkY I miKvii ivR^ ewi j LvgviwU vcb nqQ| grm Pvl Kivi cwieZ KgPvixiv nvPvwiZ GLb QvMj cvjb KiQ| MZ eQi nvPvwiZ bZzb Ki wPswo Pvli D`vM bqv nqwQj | wK `xNw`b nvPvix eevcK, wd GwmmU,bk cnix bv _vKvq nvPvwii wbqwgZ Kvhg evnZ nQ| KvwU UvKv eq bZzb Ki nvPvwii mxgvbv `qvj I feb wbgvY Kiv njI KvuUvZvii eov bv _vKvq cyKzii gvQ Pzwi GLvbKvi wbqwgZ NUbv|

G QvovI grm LvgviwUZ bB Kvb jvBwUsqi eev| g` MvuRv I AmvgvwRK KvhKjvci AfqviY wnme GLb eenvi nQ nvPvwiwU| GZ AhZ Aenjvq web nQ miKvii KvwU KvwU UvKvi cK|

mB RvqMv mw Kvj nj `vbexi gywhvv w`cKi

AvLvDov cwZwbwa n

AvLvDovi gwbq` BDwbqbi gwbq` Mvgi gywhvv w`cK jvj `vmi (58) gZz wNi meB GLb bvbv gyLx AvjvPbv| kvKi Qvqv mevi gvS| KvwU KvwU UvKvi mw `vb LqivZKvix cwievii m`m `vbkxj gywhvv w`cK `vmK mw wbq Acev` b giZ ne Ggb K_v mnRfve gb wbZ cviQbv Mvgevmx|

MZ 25 Rvbyqvwi weKj gwbq` BDwbqb cwil` feb mw wbq mvwjwk eVK `ivM Avv- nq gviv hvq w`cK `vm| cwievii m`m`i AwfhvM mvwjwk mfvq wg_v

Acev` mBZ bv ciB wZwb gZzi Kvj Xj cob|

miRwgb wMq `Lv hvq, w`cK `vmi evwoZ wb-Zv| gq weDwU `vm ejb, Iiv RvbZ Avgvi evev wg_v mn KiZ cvib bv| ZvB Acev` w`q ZvK Nvqji Pv Kiv nq| Avi GZB wZwb gviv hvb| Avwg evevi gZzi Rb `vqx`i wePvi PvB|

Avgvi ^vgx, ki, `v`v ki mevB wQjb `vbkxj gvbyl| wK cwigvY RvqMv Zvi `vb KiQb Zvi Kvb wnmve bB| A_P RvqMv mw wbq wg_v Acev` `Iqv nj Avgvi ^vgxK| gvbwmK wech- nq wZwb mv_ mv_B cvY nvivb| Avwg Acev`Kvix`i wePvi PvB| K_vjv w`cK `vmi x Awbgv `vmi|

w`cK `vmi fvB nvi jvj `vm ejb, mw wbq gwbq` Mvgi byi wgqvi mv_ Avgv`i weiva wQj| Avgvi evev 17 _K 18 eQi AvM GKwU RvqMv ( eZgvb gZ ) Lvik` wgqvi KvQ eMv `q| eQi `yqK AvM IB RvqMvq Lvik` wgqvi fvB I Qjiv cyKyi KvU| Avgiv evav w`jI Zviv gvbwb| MZ 25 Rvbyqvwi G wbq eVK em| GK chvq Lvik` wgqvi fvB byi wgqv DwRZ nq ej, IB RvqMvwU Avgvi evev wew KiQ| Avgvi fvB w`cK `vm G welq AeMZ AvQb| G K_v bvi ciciB Avgvi fvB gZzi Kvj Xj cob|

m w`bi eVKi mfvcwZ gwbq` BDwbqb cwil`i Pqvigvb gvnveye Avjg Pa~ix w`cK ejb, BDwbqb cwil`, nvmcvZvj mn AbK RbKjvYKi KvR w`cK `vm I Zvi cwievi AbK RvqMv `vb KiQb| w`cK jvj `vmi gZz cm wZwb ejb, NUbvwU LyeB `ytLRbK| byi wgqv Zvi ee ck Kvj w`cK `vm Xj cob|

w`cK jvj `vmK gZ NvlYvKvix gwbq`i DcmnKvix KwgDwbwU gwWKj Awdmvi kvgj vw- ivq Rvbvb, nvUGvUvK wZwb gviv hZ cvib| bwQ mvwjwk mfvq wZwb Xj cowQjb| Ze Avwg Gm gZ `LZ cvB|

G evcvi byi wgqv ejb, Avwg Ggb wKQz ewjwb h Zvi gb AvNvZ jvMZ cvi| GKwU c w`cK `vmK fyj eywSq Avgv`i m weiva jvwMq iLwQj|

Kzwgjvi nvgbvq eez Uvi ^vmev

vd wicvUvi n

MZKvj 30 Rvbyqvwi kwbevi RvwZi RbK eez ggvwiqvj Uvi D`vM nvgbv Av`k DP we`vjq 1957 Rb ivMxK webvg~j Ilya weZiYmn wekl wPwKrmv mev c`vb Kiv nq| DcRjv fvBm

Pqvigvb dRjyj nK gvjv G^vKv Dvab Kib| Abyvb wekl AwZw_ wnme DcwZ wQjb Kzwgjv weGgGi mvaviY mv`K Wv. gv AvwRRyi ingvb wmwKx, fvicv wmwfj mvRb Wv. mgxi Kvw- miKvi, nvgbv DcRjv AvIqvgxjxM bZv exi gywhv Aveyj Kvkg cavb I DcRjv ^v I ctct KgKZv Wv. gvt gvBbywb wgqv|

G wekl ^vmev Kvhg AskMnY Kib: gwWwmb- Wv: gv: `jvqvi nvmb, Wv: gv: ejvjyj Bmjvg| mvRvixZ Wv. Rvgvj mvjn AviRy| MvBbxZ-Wv. AviRygvb Aviv, Wv: gv: mvgmyj nK| wk wekl-Wv. Rwnij Bmjvg, Wv: fsKi `, A_vcwW-Wv. gv: Avyj nK, Wv. gvq~b Kexi, KvwWIjwRZ Wv: gv: ejvj nvmb, Wv. wgRvbyi ingvb, BGbwUZ Wv. Mvjvg gv-dv, Wv. gv-vwdRyi ingvb, Pz wekl-Wv. gv: wgRvbyi ingvb, Wv: gv: Avyj AvDqvj| PgivM-Wv: Rqbvj Ave`xb|

jvKmvg RvZxq A msvi cwZev` mfv

jvKmvg cwZwbwa n

jvKmvg A܇`i Rwoq vbxq ijIq kwgKjxMi wei GKwU gnj AcPvi Kivi cwZev` evi RvZxq A msv GK cwZev` mfv KiQ| jvKmvg kvLvi mfvcwZ mvjvBgvb gvwbKi mfvcwZZ vbxq ijIq Kve cvb

IB mfv AbywZ nq|

GZ ee ivLb RvZxq A msv Kzwgjvi mvaviY mv`K Ave`yj gvbvb, jvKmvg kvLvi mn-mfvcwZ gyKeyj nvmb, mvaviY mv`K Zvdvj nvmb, hyM mvaviY mv`K Avbvqvi nvmb, MYmshvM mv`K BqvKze Avjx, m`m kwn`yj Bmjvg, Dc`v ew`Dj Avjg, kwgKjxM bZv Zvdvj nvmb, bRij Bmjvg cgyL|

cwZev` mfvq Aiv GKwU RvZxq `wbK cwKvq vbxq ijIq kwgKjxMi wei AcwZew msvi Awdm `Lji cKvwkZ msev` DcRjv Pqvigvb gwRi Avng` vbxq msm` m`mK Rwoq h wg_v I wfwnxb weewZ w`q h msev` cKvwkZ nq Zvi Zxe wb`v I cwZev` Rvbvb| eviv ejb, msm` m`m RbbZv gvt ZvRyj Bmjvg GKRb mr I Av`kevb ew wnme GjvKvq meRb ^xKZ| Zvi mvweK mnhvwMZvq AZxZ Ges eZgvb RvZxq Amsv jvKmvg kvLvi m`miv DcKZ nq AvmQ| GZ Clvw^Z nq GKwU gnj wbR`i ^v_K nvwmj Kivi Rb A܇`i wbq ivRbxwZ KiQb| GmKj Pv-i wei msvi mKj m`mK HKe _vKvi Rb bZe` Avnevb Rvbvb|

gbvniMi Lvik` Xvwe QvjxMi mn-mfvcwZ wbevwPZ

Kzwgjvi gbvniM DcRjvi wLjv BDwbqbi fibxL Mvgi KwZ m-vb gvt Lvik` Avjg XvKv wekwe`vjq QvjxMi wmwbqi mn-mfvcwZ wbevwPZ nqQb| Lvik` Avjg 1999 mvj gbvniM DP we`vjq _K GmGmwm, 2001 mvj Kzwgjv wfvwiqv miKvix KjR _K KwZZi

mwnZ GBPGmwm cvk Kivi ci XvKv wekwe`vjq Z_ wevb I M֚ eevcbv welq Abvm fwZ nb| wZwb gvawgK we`vjq AaqbKvjxb eezi Av`k AbycvwYZ nq QvjxMi ivRbxwZi mv_ m nb| wZwb Kzwgjv wfvwiqv miKvix KjRi wbD nvj QvjxMi mfvcwZ, XvKv wekwe`vjqi gnwmb nji hyM mv`K, gbvniM DcRjv QvjxMi wmwbqi m`mmn QvjxMi wewfb iZc~Y `vwqZ AwawZ wQjb| wZwb wewfb mgq QvjxMi AbK Av`vjbi bZZ w`qQb|

ZiY, gavex I wePY QvjxM bZv Lvik` Avjg XvKv wekwe`vjq QvjxMK my-msMwVZ KiZ Ges Rbbx kL nvwmbvi nvZK kwkvjx KiZ wbvi m KvR Kivi Rb Kzwgjvevmxi `vqv PqQb| Lvik` Avjg XvKv wekwe`vjq QvjxMi wmwbqi mn-mfvcwZ wbevwPZ nIqvq RvZxq msm`i Bc gywReyj nK gywRe, mveK AvBbgx Ave`yj gwZb Lmi, msm` m`m nvRx Av.K.g evnvDwb evnvi, msm` m`m ZvRyj Bmjvg, wewk AvIqvgxjxM bZv wkcwZ gvneyeyj Avjg, jvKmvg DcRjv AvIqvgxjxM bZv ZveviK Djvn Kvqm, ZiY AvIqvgxjxM bZv I Kzwgjv wfvwiqv miKvix KjRi mveK wR.Gm byi-Di ingvb gvngy` Zvwbg, Kzwgjv Rjv QvjxMi mfvcwZ Kweij Bmjvg wkK`vi, mvaviY mv`K Avwbmyi ingvb wgVy, jvKmvg DcRjv QvjxMi mveK mfvcwZ Avvi nvmb wgjb, mveK fvicv mvaviY mv`K kvnAvjg, DcRjv QvjxMi mveK wmwbqi hyM AvnevqK gwbi nvmb, jvKmvg DcRjv QvjxMi be-wbevwPZ mfvcwZ `wjjyi ingvb gvwbK, mvaviY mv`K mvR`yj Bmjvg ^Rj, gbvniM DcRjv QvjxMi AvnevqK gvLZvi nvmb mygb, m`m mwPe knx`yjvn Lvb meyR Awfb`b RvwbqQb| Zviv ZiY G QvjxM bZvi ivRbwZK mdj Kvgbv Kib|

kvwjmx`i wei gvgjv

Ryqj nvmb, eiov n

Kzwgjvi m`i DcRjvi KvwjievRvi BDwbqbi cvKvgvov Mvg wg_v gvgjv w`q nqivwbi AwfhvM KiQb GKB Mvgi gvt gv-dv, iIkb Avjx, Rwni wgqv, wejvj nvmb, Avvi nvmb, Rwnij Bmjvg, ij Avwgb, Avt iwng I m`i `wYi Rvggyov Mvgi ZvZv wgqv, `jvqvi nvmb, bRij Bmjvg, Rqbvj Iid Rbv wgqv| evi Rygvi bvgvRi ci cvKvgvov (Dt) cvov Rvg gmwR` cvY wZbkZvwaK jvKi DcwwZZ G AwfhvM Kib Zviv|

NUbvi weeiY Rvbv hvq, cvKvgvov Mvgi Avjx Avkvdi wZb Qj dzj wgqv cvUvqvix, dRi Avjx cvUvqvix I Avt jwZd cvUvqvix DcivwjwLZ`i Awfhy Ki h gvgjv `vqi KiQb Zv wfwnxb I Dk cևbvw`Z|

cvKvgvov Mvgi gZ Avjx Avkvd mi`vii Qj ij Avwgb Gi mv_ MZ 15 Rvbyqvwi vbxq 1wU NUbvi Ri ai ij AvwgbK gviai Ki Avt jwZd cvUvqvix Ms| ci GjvKvevmx G evcvi gaZv KiZ Mj Zviv AK_ fvlvq mi`vi I vbxq jvK`i Mvjg` Ki Ges wewfb fqfxwZ I gwK `q | GK chvq Avt jwZd cvUvqvix Ms wbR`i evwoNi wbRiv fvsPzi Ki vbxq mi`vi I Ab jvK`i weev`x Ki _vbvq gvgjv Kib|

G evcvi cvKvgvov Mvgi mveK Bgvg nvRx Avjx Avng` Kvixi mfvcwZZ cvq wZb kZvwaK jvKi DcwwZZ mveK g^vi Avt iwk`, gmwR` KwgwUi mn-mfvcwZ Avt ingvb gvvi, mgvR cavb iIkb Avjx, Avt ie I gmwR` KwgwUi m`me`i DcwwZZ D gvgjv wg_v I nqivwb g~jK ej mKj `vwe Kib|

bvjKvU Uvdgvi Pzwii wnwoK

bvjKvU cwZwbwa n

Kzwgjv cjx we`yZ mwgwZ-2 Gi Aaxb bvjKvU Uvdgvi Pzwii wnwoK jMQ| MZ GK gvm 10 Kwfi 3 wU Uvdgvi Pzwii NUbv NU| bvjKvU cjx we`yZ Awdm my RvbvMQ MZ 28 Rvbyqvwi evv BDwbqbi wbgyox Mvgi gvKmy`yi ingvbi 1wU, 20 Rvbyqvwii Kv`ev Mvgi gvCb Dwχbi 1wU, I 6 Rvbyqvwi cwoqv BDwbqbi eo dzjMvI Mvgi gvCb Dwχbi 1wU GQvovI evv Mvgi Ave`yj nKi UvdgviwU Pzwi Kivi mgq Ui cj Pvii `j Uvdgvi wU iL cvwjq hvq| cwZwU Uvdgvii g~j 35 nvRvi 6 kZ 24 UvKv|

Kzwgjv cwjUKwbK QvjxMi bexb eiY AbywZ

vd wicvUvi n

MZKvj kwbevi KvUevox Kzwgjv cwjUKwbK BbwwUDU QvjxMi D`vM bexb eiY I mvswZK Abyvb AbywZ nq| GZ cavb AwZw_ wQjb wfvwiqv KjRi mveK wfwc b-i Di ingvb gvngy` Zvwbg| wekl AwZw_ wQjb Avgiv gywhvvi m-vb KwgwUi

mfvcwZ ZvwiKzi ingvb Ryqj, kL ivmj wZ msm` Rjv KwgwUi mfvcwZ evinvb gvngy` Kvgij, cwjUKwbK BbwwUDUi mveK wfwc Rwnij Bmjvg wiUz, Rjv QvjxMi mveK m`m Avbvqvi nvmb wgVz, Avgiv gywhvvi m-vb wfvwiqv KjR kvLvi mfvcwZ Rjv QvjxM bZv gvt kvnAvjg, Rjv QvjxM bZv mvjn Avn` ivmj cgyL|

KvUevox Aj QvjxM mfvcwZ AvwZKzi ingvb AvRv`i mfvcwZZ AbywZ mfvq ee ivLb cwjUKwbKi Qv gvt kvLvIqvZ nvmb, mvjvnDwb iej, gvt iwK| mvweK ZZveavb wQjb cwjUKwbK QvjxMi mveK bZv Avey nvwbd I evnvDwb evnvi| AvjvPbv kl GK gbv msMxZ Abyvb ev kvi AvqvRb Kiv nq|

nvRxM Bw. gwgbyj nKK kvnivw- Qv`ji dzjj fQv

gvt mvBdzj Bmjvg, nvRxM n

evsjv`k RvZxqZvev`x `j weGbwci RvZxq vqx KwgwUi mvwbZ m`m jvqb Bw. gwgbyj nK MZ 29 Rvbyqvwi10 KvDwj`i fvU Puv`cyi Rjv weGbwci mfvcwZ wbevwPZ nIqvq kvnivw- DcRjv I ci Qv`jmn AmsMVbi Qv·bxe` MZKvj 30 Rvbyqvwi10 nvRxM DcRjv weGbwci `jxq Kvhvjq ZvK AvbyvwbKfve dzji fQv Rvbvb| G mgq bewbevwPZ Rjv weGbwci mfvcwZ DcwZ bZe`i Dχk ejb Avcbv`i mKji Ae`vbi dj Avwg mfvcwZ wbevwPZ nqwQ| ZvB AvMvgx w`b `jxq Kvhg mwVKfve

cwiPvjbvi Rb mKj chvqi bZe`i mnhvwMZv PvB| AZxZi bvq AvMvgx w`b `jxq mKj Kvhg Avcbviv cvk _K G weRqi mybvg iv Kieb| G mgq DcwZ wQjb Puv`cyi miKvwi KjR Qvmsm`i mveK wfwc I Qv·bZv gvt Rvnvxi Avjg Lvb, nvRxM DcRjv Qv`j mfvcwZ gvt wejvj nvmb ejvj| kvnivw- ci weGbwc mfvcwZ Aveyj Lvqi wmG, gni wWMx KjR Qv`j mfvcwZ kvn mgvU AvLjvKzi ingvb, mvaviY mv`K gvt BKevj nvmb, DcRjv Qv`ji mn-mfvcwZ gvqvg nvmb wmcb, gni Di BDwbqb Qv`ji mfvcwZ Avvi nvmb bvby, DcRjv Qv`j m`m gvt kvnv`vZ nvmb, Qv·bZv Bgvg nvmb, gvt kwidzj Bmjvg, nvmvb gvngy`, gvt wece nvmb iwb, mygb Paywi, KvDmvi, gvt nvwee, gv-dv Kvgvj, gvmy` Avjg I mvnvM cgyL|

AwaKvi dvDkbi mvaviY mfv AbywZ

vd wicvUvi n

Kzwgjv KvjPvivj Kgc mfvK AwaKvi dvDkb,Kzwgjv mvaviY mfv evi AbywZ nq| Avyj gwZb gvvii mfvcwZZ AbywZ mfvq msvi mvweK Kvhgi

Ici AvjvPbv Ges Kvhg cwZe`b Dcvcb Kib msvi mv`K I cavb wbevnx Avjx AvKei gvmyg| ci welqeyi Ici AvjvPbvq AskMnY Kib Aa Avey bvgvb L`Kvi ,gyi nvmb,gvqgybv Avvi,AwP- `vm wUUz, KvRx Gbvgyj nK I ebvjx PeZx| mfvq m`m`i c֯-vebv Abyhvqx AvMvgx `yB eQii Rb KgcwiKbv MnxZ nq| ci AwaKvi dvDkbi Kvh wbevnx cwil` cyb:MVb Kiv nq| mveK mfvcwZ Avyj gwZb gvvi AvMvgx wZb eQii Rb Kvhwbevnx KwgwUi KgKZv`i bvg NvlYv Kij mfvq DcwZ m`mMYi memwZg Zv MnxZ nq| AavcK AvRnvij Bmjvg AvWfvKUK mfvcwZ I Avjx AvKei gvmygK mv`K Ki 9 m`m wewk Kvhwbevnx cwil` Ges 23 m`m wewk mvaviY cwil` c~b:MVb Kiv nq|

zj Pzwi

wZZvm cwZwbwa n

MZKvj evi w`evMZ iv `vD`Kvw` DcRjvi kvnxb Avng` Payixi cwZwZ weUki Mvgi Gm,Avi, wKvi MvUb `y:mvnwmK Pzwi msNwUZ nq| `yeiv zji Awdm igi Zvjv fu AvjvgvixZ iwZ bM` 40 nvRvi UvKvmn

g~jevb KvMR c wbq hvq | G evcvi kvnxb Avng` Payix `vD`Kvw` _vbvq AwfhvM `vqi Kij cywjk wZb cvov Mvgi Avmv` wgqvi cy bRijK AvUK Ki|


This page has been printed from the web site of amaderorthoneeti (www.amaderorthoneeti.com).
URL: http://www.dailyamadercomilla.com/content/2010/01/31/all0521.htm

 

amaderorthoneeti